ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

คำขวัญประจำตำบลเป้า

"มีศูนย์แสงธรรม   ล่ำลือประเพณี
ของดีจักสาน   ถิ่นฐานนายฮ้อย
นับร้อยโค-กระบือ   ล่ำลือตลาดนัด"

          องค์การบริหารส่วนตำบลเป้าตั้งอยู่ที่  132 หมู่ที่ 9 บ้านศรีสุวรรณ ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากอำเภอตระการพืชผล ประมาณ 14 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนสาย นาไฮ-กุดข้าวปุ้น

หมายเลขโทรศัพท์   0-4529-7041,0-4529-7090,0-4529-7091 โทรสาร 0-4529-7089

     ประชาชนบ้านเป้าส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนบ้านโพนงาม (โนนบ้านเก่า) คือพวกที่มาจากบ้านหินโงม จังหวัดหนองคาย  พวกที่สองมาจากบ้านท่าสิงห์ จังหวัดยโสธร และบ้านหน้าทุ่งเมืองเสล  พวกหนึ่งมาจากเฒ่าติ่ง , เฒ่าก่ำ มาจากบ้านหินโงม  ครั้งแรกมาพักที่บ้านกระบาก (ดอนบ้านบาก ปัจจุบันเป็นสำนักสงฆ์ ซึ่งมีเจ้าอธิการทึนเป็นเจ้าสำนัก)และพักที่บ้านประกาเฌอ (ดอนมะลา) จากบ้านบากไปบ้านประกาเฌอผ่านทุ่งหญ้าแฝกป่าชีเลิงถ่มและลำห้วยสำโรง  ทางตะวันออกของเลิงถ่ม มีโนนพอที่จะสร้างบ้านได้ พวกเฒ่าติ่ง , เฒ่าก่ำจึงได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่โนนแห่งนั้น (เรียกว่าบ้านโพนงาม  ปัจจุบันเป็นโนนบ้านเก่า) อยู่มาหลายปีเกิดน้ำท่วมใหญ่รอบบ้านนานถึง  28  วัน  พอน้ำลดทำให้ชาวบ้านเกิดโรคระบาด  (โรคอหิวาตกโรค) คนตายเป็นจำนวนมากพวกที่เหลือไปบ้านเพ็ก เรียกว่า ดอนโพนเพ็ก  หรือไปอยู่ตามที่นาของตนเอง บางพวกไปบ้านประกาเฌอ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านดอนมาลา (มะลา)  เขมรเรียกว่าประกาเฌอ ไทยเรียกว่ามาลา สยามเรียกว่าดอกไม้ ชาวบ้านเรียกว่าดอนมะลาได้สร้างสิมขึ้น  อยู่ที่ดอนกลางมะลา มีวากเก่า ในหนองสิมตราบทุกวันนี้
     นานมามีชาวบ้านทุ่งและบ้านสิงห์ท่าได้ขุดเอาหินมาหลอมเป็นเหล็กทำมีดพร้า เสียม สถานที่หลอมเหล็ก คือ ร่องอีเต๊าะ ใกล้กับบ้านสมดี คือส่างขี้เหล็ก (บ่อขี้เหล็ก)  หินนี้มีที่นาของนายกอง  เสาสี  ยอดฮ่องกุ่งปลายสุดห้วยสำโรง ทางทิศเหนือที่ขุดหินนี้ใกล้บ้านกุดชมภู  ครั้งเมื่อ บ้านสมดี บ้านนางิ้ว บ้านโนนสูง ยังไม่เป็นบ้าน จึงเอาไปที่คุ้มกุดชมภูเป็นส่วนใหญ่  บุคคลที่เป็นหัวหน้าคือ ท้าวศรีสุวรรณ มาเห็นทุ่งนาใหญ่จึงเกิดความพอใจจึงตกลงซื้อทุ่งนา (นาใหญ่ทุกวันนี้) ต่อมาหลายปีได้มาเห็นวัดที่มียาคูแม่งตั้งขึ้น (จากใบลานหลวงปู่คำ  จันดาษ) อยู่ใกล้บ้านกระบาก พอสมควร  จึงได้ชักชวนพวกบ้านโพนงามและพรรคพวกมาสร้างบ้านในดงบ้านป่าเป้า ใกล้วัดเรียกว่า บ้านเป้า
     อย่างไรก็ตามทั้งสองพวกก็ได้อพยพมาจากเมืองเชียงรุ้งในแคว้นแสนหวีพร้อมกับท้าวปางคำซึ่งเป็นพ่อของพระตาพระวอ
     ผู้ตั้งบ้านเป้า คือยาคูแม่ง  คนบ้านฝ้ายมาจากอำเภอบุ่ง (อำนาจน้อย)

การแบ่งเขตการปกครอ องค์การบริหารส่วนตำบลเป้ามีพื้นที่  54.66 ตารางกิโลเมตร มีประชากร  5,953 คน  แยกเป็นชายจำนวน  2,735  คน หญิง 3,218  คน จำนวนหลังคาเรือน 1,157 หลังคาเรือน มีอยู่  11 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 บ้านเป้า
 • หมู่ที่ 2 บ้านพอกน้อย
 • หมู่ที่ 3 บ้านเป้า
 • หมู่ที่ 4 บ้านพอกใหญ่
 • หมู่ที่ 5 บ้านสมดี
 • หมู่ที่ 6 บ้านนางิ้ว
 • หมู่ที่ 7 บ้านโนนสำราญ
 • หมู่ที่ 8 บ้านดอนหวาย
 • หมู่ที่ 9 บ้านศรีสุวรรณ
 • หมู่ที่ 10 บ้านดอนกอย
 • หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ชุมแสง