วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

   
  "มุ่งพัฒนาสาธารณูปโภค  ประชามีสุข
               สืบสานวัฒนธรรม นำการศึกษา กีฬาเพื่อสุขภาพ"

พันธกิจ
1. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
2. สร้างระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการ
3. สร้างศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเจริญ
3. ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อวัฒนธรรมและความเป็นท้องถิ่น