สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่่ตั้งและขนาด

   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 22 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า ตั้งอยู่ที่บ้านศรีสุวรรณ หมู่ที่ 9 ถนนนาไฮ-กุดข้าวปุ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า มีเนื้อที่ทั้งหมด 56 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,251 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล ประมาณ 14 กิโลเมตร

เนื้อที่
 
    องค์การบริหาร ส่วนตำบลเป้า มีเนื้อที่ทั้งหมด 56 ตารางกิโลเมตร หรือ  21,251 ไร่ แยกเป็นแต่ละ หมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่ บ้าน จำนวน พื้นที่(ไร่) พื้นที่ ทางการเกษตร(ไร่)
1 เป้า 2,652 2,592
2 พอกน้อย 1,324 1,292
3 เป้า 3,026 2,960
4 พอกใหญ่ 2,077 2,027
5 สมดี 1,625 1,575
6 นางิ้ว 2,875 2,375
7 โนนสำราญ 2,618 2,578
8 ดอนหวาย 1,565 1,447
9 ศรีสุวรรณ 1,222 1,119
10 ดอนกอย 1,357 1,233
11 ใหม่ชุมแสง 910 810

อาณาเขต
 
     องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม,ไหล่ทุ่ง,คำเจริญ อำเภอตระการพืชผล
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน,เกษม อำเภอตระการพืชผล
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม, หนองเต่า  อำเภอตระการพืชผล


ลักษณะภูมิประเทศ
    
  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  เป็นที่ราบและอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง

เขตการปกครอง
    
  องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ
1 บ้านเป้า นายสำราญ    ทิมาธา ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านพอกน้อย นายวิเชียร   พันแสน กำนันตำบล
3 บ้านเป้า นายอุทัย  สีหล้า ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านพอกใหญ่ นายจรรยา  พันแสน ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านสมดี นายเทียนไชย   แดนดี ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านนางิ้ว นายบุญศรี   ทองทับ ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านโนนสำราญ นายสน  ใจมั่น ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านดอนหวาย นายสงวน  โสดามรรค ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านศรีสุวรรณ นายเสรี    สีหาพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านดอนกอย นายคำภา    พรมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านใหม่ชุมแสง นางอุไรวรรณ    ซอลเทอร์ ผู้ใหญ่บ้าน

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ

ประชากร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้างทั่วไป ค้าขายและทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาปี   รายละเอียดแยกดังนี้

อาชีพรับจ้าง 9 เปอร์เซ็นต์
อาชีพเกษตรกร 89 เปอร์เซ็นต์
อาชีพค้าขายและรับราชการ 2 เปอร์เซ็นต์

หน่วย ธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบล

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 8 แห่ง
โรงสี 15 แห่ง
ร้านค้า 30 แห่ง
ตลาดนัดโค-กระบือ 1 แห่ง

สถาบัน และองค์กรศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์ 9 แห่ง
มัสยิด   - แห่ง
ศาลเจ้า - แห่ง
โบสถ์   - แห่ง

การบริการพื้นฐาน
   
   1. การคมนาคม  การคมนาคมภายในตำบลเป้ายังค่อนข้างลำบากเพราะถนนหลายสายที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรังส่งผลให้การคมนาคมลำบาก การพัฒนาด้านการเมืองสภาพสังคมและเศรษฐกิจของราษฎรเป็นไปอย่างเชื่องช้า สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนจึงยังยากจน จึงมีการสร้างถนนคอนกรีต เชื่อมระหว่างอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพื่อให้มีการ ติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ สะดวก แต่ยังไม่สามารถดำเนินได้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
      2. การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครบทุกหมู่ทั้ง  11 หมู่ บ้าน  มีไฟฟ้าใช้จำนวน  1,212 ครัวเรือน

ประชากร
  
    องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน  5,987 คน โดยแยกเป็น ชาย จำนวน 3,013 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 2,974 คน โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ  ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
1 บ้านเป้า 344 344 688 137
2 บ้านพอก น้อย 275 259 534 104
3 บ้าน เป้า 295 301 596 139
4 บ้านพอก ใหญ่ 241 206 447 104
5 บ้าน สมดี 265 268 533 109
6 บ้าน นางิ้ว 406 388 794 142
7 บ้าน โนนสำราญ 172 175 347 75
8 บ้าน ดอนหวาย 403 425 828 148
9 บ้าน ศรีสุวรรณ 281 271 552 118
10 บ้าน ดอนกอย 225 222 447 94
11 บ้าน ใหม่ชุมแสง 106 115 221 41
  รวม 3,013 2,974 5,987 1,212

สภาพภูมิอากาศ
   
  สภาพภูมิ อากาศโดยทั่วไปมี  3  ฤดู  ได้แก่  ฤดูฝน  ฤดูหนาว และฤดูร้อน ซึ่งร้อนมากที่สุด คือ เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 37 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 17 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ตกมากในเดือนสิงหาคม   อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ สูงสุดในเดือนพฤษภาคม ประมาณ  29  องศาเซลเซียส ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม อุณหภูมิสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ 25 องศาเซลเซียส

การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  มีสถาน ศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน  จำนวน  9  แห่ง  ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านเป้า ตั้งอยู่ หมู่ที่  3   เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. โรงเรียนบ้านพอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3. โรงเรียนบ้านนางิ้ว ตั้งอยู่ หมู่ที่  6   เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
4. โรงเรียนบ้านสมด ตั้งอยู่ หมู่ที่  5   เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ือ
5. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ตั้งอยู่   หมู่ที่ 7  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดปุญญานิวาส ตั้งอยู่ หมู่ที่  3
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดวนวาสี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดศรีไสยาวาส ตั้งอยู่  หมู่ที่  5
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดฉิมพลี ตั้งอยู่  หมู่ที่  6

สาธารณสุข
      
องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า   มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล  
จำนวน 1 แห่ง คือศูนย์สุขภาพชุมชนเป้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ซึ่งมีข้า ราชการ  2 คน ลูกจ้าง  3 คน

ทรัพยากร ธรรมชาติ

1. หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ จำนวน 16  แห่งดังนี้

ชื่อหนองน้ำ หมู่ที่ ไร่ งาน
  หนองหนองสา 2 1 3
  หนองหล่ม 4 3 -
  หนองเป็น 4 - 2
  หนองกระเดา 4 41 -
  หนองอีเตาะ 5 9 -
  หนองร่องเม็ก 6 30 -
  หนองแพ 6 3 3
  หนองจอนจอก 6 2 3
  หนองต่องล่อง 9 1 2
  หนองกุงใหญ่ 9 5 2
  หนองผักหนาม 9 4 -
  หนองกุงน้อย 9 5 3
  หนองยางน้อย 10 - 1
  หนองโต้ง 10 4 -
  หนองน้ำใส 10 2 -
  หนองยางใหญ่ 10 1 2


2. ลำห้วย,ลำน้ำ,คลอง  จำนวน 2 สาย ดังนี้

ชื่อลำห้วย หมู่ที่
  ลำห้วยสำโรง 10
  ลำห้วยหาด 10