Arrow
Arrow
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสตติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย) บทเรียนที่ 13 กิจกรรมพิเศษ โรงพักเพื่อประชาชน พานักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ศึกษาดูงาน ณ สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล
Shadow
Slider
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ติดตามเราใน FACEBOOK
  • กลุ่มอาชีพตำบลเป้า

กลุ่มหม่อนไหมตำบลเป้า

mai1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

26 กันยายน 2560 ราคากลางตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

เรื่อง   ราคากลางตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

*********************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ   ปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลเป้า   จำนวน   6   สายทาง   มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  41,400 ตารางเมตร  ลงหินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า  335 ลูกบาศก์เมตร (ผิวแต่งเรียบตามแบบ อบต.กำหนด)  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ภายในวงเงิน  180,000.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)นั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้รับรู้โดยเปิดเผยตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า จึงขอประกาศประมาณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

                                                ประกาศ  ณ  วันที่  26 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560