Arrow
Arrow
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสตติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย) บทเรียนที่ 13 กิจกรรมพิเศษ โรงพักเพื่อประชาชน พานักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ศึกษาดูงาน ณ สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล
Shadow
Slider
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ติดตามเราใน FACEBOOK
  • กลุ่มอาชีพตำบลเป้า

กลุ่มหม่อนไหมตำบลเป้า

mai1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลางดำเนินการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

เรื่อง    ประกาศราคากลาง

 **********************

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า   จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   307,638.80 บาท  (-สามแสนเจ็ดพันหกร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์-)

         เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้รับรู้โดยเปิดเผย  องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า จึงขอประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

                    ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

>> ดาวน์โหลด <<