Arrow
Arrow
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสตติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย) บทเรียนที่ 13 กิจกรรมพิเศษ โรงพักเพื่อประชาชน พานักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ศึกษาดูงาน ณ สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล
Shadow
Slider
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ติดตามเราใน FACEBOOK
  • กลุ่มอาชีพตำบลเป้า

กลุ่มหม่อนไหมตำบลเป้า

mai1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลางโครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายทางบ้านสมดี หมู่ที่ 5 - บ้านเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

เรื่อง   ราคากลางตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

*********************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจัดจ้างตามโครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  ถนนสายทางบ้านสมดี  หมู่ที่ 5 -   บ้านเป้า  หมู่ที่  1  ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 

ปริมาณงาน 

- ถนน คสล.  ผิวจราจร  กว้าง  6.00 เมตร  ยาว  147.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  882.00 ตร.ม.  

- ท่อลอดเหลี่ยม คสล.  ขนาด  1.80×1.80 เมตร  ยาว 10.00 เมตร (จำนวน  1  ช่อง)

พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย (ตามแบบแปลนที่  อบต.เป้ากำหนด)

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้รับรู้โดยเปิดเผยตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า จึงขอประกาศประมาณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<