ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารน้ำดื่มยอดเหรียญพร้อมติดตั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารนำ้ดื่มหยอดเหรียญพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ
(หยอดเหรียญ) บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 4