ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง อาหารเสริม(นม)โรงเรียนปีการศึกษา 2/2560

เรื่อง ประกาศราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐