ราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 6