Up

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ฯ ม.9-ม.3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาลดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านนางิ้ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560
 
 
Powered by Phoca Download