สอบราคาจ้างตามโครงการซ่อม/สร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายทางบ้านสมดี หมู่ที่ 5 - บ้านเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้

ซ่อม/สร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  ถนนสายทางบ้านสมดี  หมู่ที่ 5 -   บ้านเป้า  หมู่ที่  1  ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 

ปริมาณงาน 

- ถนน คสล.  ผิวจราจร  กว้าง  6.00 เมตร  ยาว  147.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  882.00 ตร.ม.  

- ท่อลอดเหลี่ยม คสล.  ขนาด  1.80×1.80 เมตร  ยาว 10.00 เมตร (จำนวน  1  ช่อง)

พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย (ตามแบบแปลนที่  อบต.เป้ากำหนด)

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 670,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน (งานถนน คสล.) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 268,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ในสัญญาเดียว

          2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  10.00  น. ถึงเวลา  12.00  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  หากท่านไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  จะถือว่าท่านได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดไม่ได้  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 13.00  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

กำหนดยื่นซองเสนอราคา  ในวันที่  26 มกราคม  2559 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2559   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า ในวันและเวลาราชการ  และ วันที่  11  กุมภาพันธ์ 2559  เวลา  08.30 -16.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (แห่งที่ 2) 

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2559  ตั้งแต่เวลา 10.30 น.  เป็นต้นไป  ตามนาฬิกากลาง  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (แห่งที่ 2)

กำหนดขายเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่  26 มกราคม  ถึง  10 กุมภาพันธ์  2559  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)    ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.pao.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0-4525-2735  ในวันและเวลาราชการ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<