คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการแสดงเจตจำนง
ด้านนโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ขององคืการบริหารส่วนตำบลเป้า
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

CCF12102560 12