ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ขององคืการบริหารส่วนตำบลเป้า
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

CCF12102560 12

คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการแสดงเจตจำนง
ด้านนโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของานบริการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
เรื่อง ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน