ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า มาตรการประหยัดพลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

แผนปฎิบัติการ "รวมพลังประหยัดพลังงาน"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คู่มือการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

คู่มือการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า ได้ทำการซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางที่ชำรุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง โดยนายเทน  บุตรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ โดยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางชำรุด เพื่อการสัญจรของพี่น้อง ตำบลเป้า เป็นไปด้วยความสะดวก

  

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เป้า เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติ

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า 

เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติการขออนุญาตขุดดินถมดิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522