ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

CCF12102560 12

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของานบริการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
เรื่อง ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

คู่มือการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

คู่มือการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า มาตรการประหยัดพลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

แผนปฎิบัติการ "รวมพลังประหยัดพลังงาน"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เป้า เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติ

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า 

เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติการขออนุญาตขุดดินถมดิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522