การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560