ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ขององคืการบริหารส่วนตำบลเป้า