ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของานบริการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

เรื่อง ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ

ตามโครงการ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอน

ระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน