ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของานบริการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
เรื่อง ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน