โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โครงการบริจาคเบี้ยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

คู่มือกำหนดมาตฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือกำหนดมาตฐานการปฏิบัติงาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 

การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561