กองการศึกษาฯ

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
นางศิริพร ดีโสม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม