กองคลัง

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
นายไพฑูลย์ ภะวัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี