สำนักงานปลัด

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
นางสาวเบญจา จิตสบาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุระ จันทร์มี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางวนิดา เดชผล หัวหน้าสำนักปลัด
นางเสาวภา ภะวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสันติราษฎร์ ภะวัง นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนิตยา ราชพลแสน นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสิริสิน บุตรจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ