Arrow
Arrow
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสตติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย) บทเรียนที่ 13 กิจกรรมพิเศษ โรงพักเพื่อประชาชน พานักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ศึกษาดูงาน ณ สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล
Shadow
Slider
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ติดตามเราใน FACEBOOK
  • กลุ่มอาชีพตำบลเป้า

กลุ่มหม่อนไหมตำบลเป้า

mai1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเป้า อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

เรื่อง   ประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเป้า อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด

         อุบลราชธานี  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                     องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตำบลเป้า  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาด 51-80 คน แบบฐานตอกเสาเข็ม  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.ศพด.2)  จำนวน  2  หลัง  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  2  ป้าย  ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้  4,728,000.- บาท  (-สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

                     ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังนี้

                        1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                        2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน

ตามระเบียบของทางราชการ

3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

                    4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

                        5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

                    6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,891,200.-บาท  (-หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)  ( 40 % ) ในสัญญาเดียวกันและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบล เชื่อถือ   (โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญา)

            7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                     8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                    9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 12 มกราคม  2559  ระหว่างเวลา 10.00  น. ถึง 12.00 น.

ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี   และกำหนดรับฟังคำชี้แจง

รายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน 

                     กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  13  มกราคม  2559  ตั่งแต่เวลา  10.00 น. – 10.30 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล แห่งที่  2  (หลังที่ว่าการอำเภอฯ)  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเสนอราคา ในวันที่  21 มกราคม  2559  ตั้งแต่เวลา  10.00 – 10.30 น.   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  

  

                     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ 4,000.-บาท (-สี่พันบาทถ้วน-) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม  2558   ถึงวันที่  5  มกราคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4525-2735 ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง และ  เว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  www.pao.go.th

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<