Arrow
Arrow
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสตติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย) บทเรียนที่ 13 กิจกรรมพิเศษ โรงพักเพื่อประชาชน พานักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ศึกษาดูงาน ณ สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล
Shadow
Slider
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ติดตามเราใน FACEBOOK
  • กลุ่มอาชีพตำบลเป้า

กลุ่มหม่อนไหมตำบลเป้า

mai1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้า จำนวน 14 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

เรื่อง   สอบราคาจ้างตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

*********************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ  ดังนี้

1. โครงการขุดลอกลำห้วยกลอย  บ้านเป้า  หมู่ที่ 1  ตำบลเป้า  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณงาน  ก้นกว้างเฉลี่ย  6.00 เมตร  ปากกว้างเฉลี่ย  15.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00 เมตร  ยาว 557.00 เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  14,482.00 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40×1.00 เมตร จำนวน  67  ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ (ตามแบบแปลนเลขที่ ป-20/2559) พร้อมป้ายโครงการ   จำนวน   1   ป้าย  ภายในวงเงิน  500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

2. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมกั้นน้ำ  บ้านเป้า  หมู่ที่  1  ตำบลเป้า  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณงาน  วางท่อระบายน้ำ คสล. 100 x 100 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ 

- งานดินถมหลังท่อและยกระดับถนน จำนวน 250 ลบ.ม. พร้อมทำการปรับแต่งเรียบ

- งานลูกรังผิวจราจร  จำนวน  120 ลบ.ม.  พร้อมทำการปรับแต่งเรียบ   (ตามแบบแปลนเลขที่     ป-21/2559)  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  ภายในวงเงิน  120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ ภายในหมู่บ้าน     บ้านเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณงาน   ลงท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน  151 ท่อน  บ่อพัก  16 บ่อ (ตามแบบแปลนเลขที่ ป-23/2559) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน   1 ป้าย  ภายในวงเงิน 207,000.-บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านพอกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 700 เมตร  มีปริมาตรดินถม 2,370 ลบ.ม.  มีปริมาณหินลูกรัง 560 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งและวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 24 ท่อน  จำนวน 4 จุด  และวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน รวม 2 จุด (ตามแบบแปลนเลขที่ ป-24/2559) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  ภายในวงเงิน  250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                     5. โครงการขุดลอกลำห้วยสำโรง บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณงาน  ก้นกว้างเฉลี่ย   6.00 เมตร  ปากกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 355 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,644.25 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40×1.00 เมตร จำนวน  40  ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ (ตามแบบแปลนเลขที่ ป-25/2559) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย   ภายในวงเงิน  300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

                     6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ ภายในหมู่บ้าน  บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณ งานท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 68 ท่อน บ่อพัก 8 บ่อ (ตามแบบแปลนเลขที่ ป-26/2559) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ภายในวงเงิน  104,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

7. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ถนนสายท่าล้อ บ้านเป้า หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านสมดี  หมู่ที่  5  ตำบลเป้า   อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี    ปริมาณงาน  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  คสล. ขนาด

2.10 x 2.10 เมตร  จำนวน  2  ช่อง  ผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร  (ตามแบบแปลนเลขที่ ป-22/2559) พร้อมติดตั้ง

ป้ายโครงการ  จำนวน  1 ป้าย  ภายในวงเงิน 320,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

                     8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน  บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 6  ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณงาน  เจาะบ่อลงเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า (ตามแบบแปลนเลขที่ ป-27/2559) ภายในวงเงิน 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

                     9. โครงการซ่อมแซมคันคูดิน ( ริมห้วยดอนเรือ) บ้านโนนสำราญ  หมู่ที่  7  ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี   ปริมาณงาน  วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.80 x 1.00 เมตร  จำนวน

8  ท่อน พร้อมเทกำแพง คสล.กันน้ำเซาะ (ตามแบบแปลนเลขที่ ป-28/2559)   ภายในวงเงิน 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

                     10. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   บ้านโนนสำราญ  หมู่ที่  7 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี   ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร   ยาว 460  เมตร  มีปริมาตรดินถม 1,140 ลบ.ม.  มีปริมาณหินลูกรัง 360 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งและวางท่อระบายน้ำ ศก 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 12  ท่อน   จำนวน  2 จุด   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1 ป้าย   (ตามแบบแปลนเลขที่ ป-29/2559)

ภายในวงเงิน 110,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                     11. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหาด บ้านดอนหวาย  หมู่ที่  8 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณงาน  ฝาย มข 2527  ขนาดสันฝายสูง 2.00 ม.  ผนังข้างสูง 3.50 ม.  กว้าง 11.00 ม จำนวน  1 แห่ง  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนเลขที่ ป-33/2559)  ภายในวงเงิน 457,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                     12. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมกั้นน้ำ บ้านดอนหวาย  หมู่ที่  8  ตำบลเป้า  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณงาน   วางท่อระบายน้ำ  คสล. ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 ม.  จำนวน  36  ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่องานดินถมหลังท่อ จำนวน 300  ลบ.ม. พร้อมทำการปรับแต่งเรียบงานลูกรังผิวจราจร  จำนวน 100 ลบ.ม. พร้อมทำการปรับแต่งเรียบ (ตามแบบแปลนเลขที่ ป-30/2559)ภายในวงเงิน 70,000.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

                     13. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน

บ้านศรีสุวรรณ  หมู่ที่  9 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณงาน   วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน  90 ท่อน  บ่อพัก 8 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  (ตามแบบแปลนเลขที่ ป-31/2559) ภายในวงเงิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

                     14. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ชุมแสง   หมู่ที่  11  ตำบลเป้า   อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณงาน  ปรับปรุงหอถังสูง  ขนาด  10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม.) พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย (ตามแบบแปลนเลขที่ ป-32/2559)  ภายในวงเงิน 120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<