สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีศูนย์แสงธรรม ล่ำลือประเพณี ของดีจักสาน ถิ่นฐานนายฮ้อย นับร้อยโค-กระบือ ล่ำลือตลาดนัด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

Open in new window
โครงการรณรงค์จมน้ำ โดยเจ้าหน้าที่จากงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินอบต.เป้า ได้ให้ความรู้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวนวาสี บ้านพอก

Open in new window
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

Open in new window
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Open in new window
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เป้า นายเทน บุตรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า นำทีมคณะทำงานสปสช.อบต.เป้า เข้าพบปะพี่น้องประชาชน ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่่วย/กลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สุขภาพดีด้วย 3 อ.

Open in new window
โครงการความร่วมมือเพื่อดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 คืนความสุขให้ประชาชน เพื่อรับรถพยาบาลกู้ชีพ คันใหม่

Open in new window โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า ได้จัำทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้มีส่วนทำให้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Open in new window
๑) การส่งเสริมการจัดตั้งภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ จากปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจชุมชน
๒) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพดั้งเดิม ได้แก่ กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ทำเครื่องจักรสานจากไม้ไผ่โดยใช้แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

Open in new window
ยาเสพติด เป็นภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนทำลายประเทศชาติ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ในปัจจุบันการแพร่ระบาดยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาตินั้นมีมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา คนในชุมชนเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Open in new window โครงการประชาธิปไตยในวันเรียนปี 2558โรงเรียนบ้านพอกและโรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)

Open in new window
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

Open in new window ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้านำคณะส่งมอบเจ้าหน้าที่ให้แก่ อบต.เป้า

Open in new window
โครงการประชาธิปไตยในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการบูรณาการร่วมกับโรงเรียนบ้านพอกและโรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)

Open in new window คณะผู้บริหารนำทีมมอบกระเช้าแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล เนื่องในวันทำงานวันแรกเรื่องการช่วงเหลือผู้ประสพภัยการกู้ชีพ อบต.เป้า

Open in new window
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความร่วมมือระหว่าง อบต.เป้า และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

Open in new window
ประเพณีบุญเดือนหก หรือบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่สำคัญก่อนลงมือทำนา เพราะประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเพราะฉะนั้นการที่ฝนตกต้องตามฤดูกาลนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ในสมัยก่อนหากฝนไม่ตกต้องตามฤดูการทำให้เกษตรกรเดือนร้อนต้องพึ่งพาพิธีกรรมต่างๆ

Open in new window
เริ่มต้นเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเมื่อ 16 ธันวาคม 2553 เนื้อที่วัดป่าดอนบาก 12 ไร่ 2 งาน 59 ตรารางวา เจ้าอาวาส พระครูบุญญา ภิมณฑ์ ยโสธโร ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2546 เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมระดับจังหวัดอุบลราชธานี

Change the content of this template to fit your needs.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานราชการ

ข่าวเด่นรอบเมืองอุบล

เกาะติดข่าวเมืองอุบล

แผนที่ อบต.เป้า


ดู องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

เข้าระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

จำฉันไว้ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

เช็คอีเมล์ อบต.เป้า

แบบสำรวจ

คุณคิดว่าตำบลเป้าควรเน้นการพัฒนาในด้านใด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า
ด้านคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
ด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ด้านป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการท่องเที่ยว

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้: 7
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : 1515
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 7
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 435435435
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 139957139957139957139957139957139957

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารอื่นๆ

พยากรณ์อากาศ ราคาน้ำมัน